KVKK aydınlatma metni

Pozitif Atık Yönetmi
KVKK aydınlatma metni

POZİTİF ATIK YÖNETİMİ VE MAKİNA ELEKTRONİK PROJE MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA “AYDINLATMA METNİ”

Pozitif Atık Yönetimi ve Makina Elektronik Proje Mühendislik Danışmanlık Eğitim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız, danışmanlarımız ve iş ortaklarımız dahil şirketimizle ilişkili gerçek kişilerin uhdemizde bulunan kişisel verilerinin; T.C. Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak anılacaktır) başta olmak üzere sair ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde güvence altına alınması ve işlenmesi konularında azami hassasiyet göstermekte olduğumuzu belirtiriz.
KVKK, “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile veri sorumlusu niteliğine haiz Şirketimize, “veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri ve yöntemleri ile kişisel veri sahibinin hakları konularında” ilgili kişileri bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir. Bu çerçevede işbu Aydınlatma Metni ile veri sahipleri bilgilendirilmekte ve aydınlatılmaktadır.
1-  VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
KVKK ve sair mevzuat uyarınca, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız, danışmanlarımız ve iş ortaklarımız dahil ilişkili şahısların Şirketimizle paylaştığı kişisel veriler; “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz “Pozitif Atık Yönetimi ve Makina Elektronik Proje Mühendislik Danışmanlık Eğitim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.  
2-  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz KVKK’nın 4, 5 ve 6. maddeleri uyarınca;
• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
• Doğru ve gerektiğinde güncel,
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklama kurallarına uygun bir şekilde; 
• Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetleri geliştirmek,
• Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlama faaliyetlerini yerine getirmek,
• Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerimizin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirerek müşterilerimize önermek,
• Ticari faaliyetlerimizi yürütmek, Şirketimizin iş stratejilerini belirlemek ve uygulamak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaları yürütmek,
• Şirketimizin taraf olduğu sözleşmelerden doğan yükümlülükleri yerine getirmek, 
• Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesini temin etmek,
• Şirketimizin kullanımında olan mekânların fiziksel güvenliği ile denetimini sağlamak,
•          Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini temin etmek amaçlarıyla;
KVKK’nın ilgili maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları doğrultusunda işlenecektir. 
3- KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ
Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;
• Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetleri geliştirmek,
• Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlama faaliyetlerinin yerine getirmek,
• Ticari faaliyetlerimizi yürütmek, Şirketimizin iş stratejilerini belirlemek ve uygulamak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaları yürütmek,
• Şirketimizin taraf olduğu sözleşmelerden doğan yükümlülükleri yerine getirmek, 
• Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesini temin etmek,
• Şirketimizin kullanımında olan mekanların fiziksel güvenliği ile denetimini sağlamak,
•        Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini temin etmek amaçlarıyla;
 İş ortaklarımıza, hissedarlarımıza ve kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVKK’nın 8. ve 9.  maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde aktarılabilecektir.  
4-  KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASININ HUKUKİ SEBEPLERİ VE YÖNTEMLERİ
Kişisel verileriniz, Pozitif Atık Yönetimi ve Makina Elektronik Proje Mühendislik Danışmanlık Eğitim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin ticari faaliyetlerini yürütmesi çerçevesinde yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı, görüntülü veya elektronik olarak toplanabilir. 
5-  KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN KVKK’NIN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI
KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla;
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
• KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Eksik veya yanlış verilerinizin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 
Bu haklarınızı kullanmak için talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak Şirketimize iletebilirsiniz. 
Başvurunuzu açık, anlaşılır bir şekilde, kimlik ve adres bilgilerinizi de eklemek suretiyle; başvurunuzun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirmeniz koşulu ile “Yuvaköy Mah. Yuvaköyü Kümeevleri Mermerciler Sitesi No:242/A Yenimahalle/Ankara” adresine ıslak imzalı olarak veya “info@pozitifatik.com” elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz. 
Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Pozitif Atık Yönetimi ve Makina Elektronik Proje 
Mühendislik Danışmanlık Eğitim San. ve Tic. Ltd. Şti.

Pozitif Atık

Pozitif Atık Yönetimi
Kalite ve Güvenle
Sektörün Öncüsü

Profesyonel Ev ve Ofis Taşımacılığı

Pozitif Atık olarak, alanında uzman kadrosuyla atık yönetimi alanında sonuç odaklı çözümler üretiyoruz.
Arayın, sizin için ne yapabileceğimizi konuşalım!